Patronatsfest hos Oblatfedrene

8. desember er Oblatfedrenes (OMI-ordenens) patronatsfest. Feiringen er knyttet til Jomfru Marias ubeplettede unnfangelse, og dagen er en høytid i Den katolske kirke over hele verden.

På tradisjonelt vis feires dagen her i Østfold med formiddagsmesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen starter kl. 11.00, og etter messen er det servering av lunsj til alle frammøtte.

Les mer om patronatsfesten på St. Birgitta menighets hjemmesider.

Alle er hjertelig velkommen!

Publisert i Informasjon | 1 kommentar

Adventstidens evangelietekster – år «B»

Med adventstiden innledes et nytt kirkeår. Fra 3. desember 2017 til 25. november 2018 leses tekstene i år «B» i Den katolske kirke over hele verden. I likhet med de to foregående årene ønsker vi på St. Maria menighets hjemmesider å sette bibeltekstene i fokus ved å gjengi de fire adventssøndagenes evangelietekst som forberedelse til adventstiden og det nye kirkeåret.

1. søndag i advent
Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne. Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke. Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!
(Mark. 13,33-37)

2. søndag i advent
Dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
Hos profeten Jesaja står det skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.
En røst roper i ødemarken:
Rydd vei for Herren,
gjør hans stier rette!
Slik stod døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder.  Fra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til ham; de ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning.  Han forkynte: «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.  Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd.»
(Mark. 1,1-8)

3. søndag i advent
En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset.
Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da svarte han rett ut og bekjente åpent: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da,» spurte de, «er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke,» svarte han. De spurte: «Er du profeten?» «Nei,» sa han. «Si oss da hvem du er,» sa de, «så vi kan ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa: «Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt.»Noen av de utsendte var fariseere, og de spurte: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias eller Elia og heller ikke profeten?» Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte.
(Joh. 1,6-8. 19-28)

4. søndag i advent
Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
(Luk. 1,26-38)

Publisert i Informasjon

Last ned menighetsbladets julenummer her på disse hjemmesidene!

Lenke | Postet den by

Adventstiden innledes

Det er på tide å bla tilbake til begynnelsen av Messeboken igjen. Da messen på Kristi Kongefest var slutt, leste vi fra side 750 i Messeboken. Kommende søndag er det 1. søndag i advent, og vi skal fram til side 82 i Messeboken. Et nytt år begynner i Kirken.

Den første adventshelgen i år er innholdsrik i St. Maria kirke. Det er første søndag i måneden og derfor også søndagsmesse på vietnamesisk. I tillegg arrangeres retrett på polsk med anledning til skriftemål og retrett både fredag, lørdag og søndag. På lørdag er det også retrett for barn med polsk som hjemmespråk etter familiemessen og trosopplæringen.

Ansvarlig for årets retrett er pater Marcin Motyka OMI, som leder messer på polsk i Malmö, Sverige. P. Marcin er en ordensbror av menighetens sogneprest, p. Piotr.

Ved det nye kirkeårets begynnelse innledes også «År B» i Den katolske kirke over hele verden. Det betyr at det er bibeltekstene i rekke «B» som skal brukes i messen fra og med 1. søndag i advent til og med Kristi Kongefest året etter. I nær framtid vil vi markere starten på «År B» ved å gjengi evangelietekstene for de fire adventssøndagene her på disse hjemmesidene.

Her er oversikten over alle begivenheter i St. Maria kirke i uke 48:

Onsdag 29. november
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 1. desember
Kl. 17.00: Tilbedelse, anledning til skriftemål
Kl. 18.00: Messe/retrett på polsk.

Lørdag 2. desember
Kl. 11.00: Familiemesse, deretter trosopplæring for barn til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Retrett for barn med polsk som hjemmespråk.
Kl. 17.00: Tilbedelse, anledning til skriftemål
Kl. 18.00: Messe/retrett på polsk.

Søndag 3. desember
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 1. søndag i advent.
Kl. 14.00: Messe/retrett på polsk, avslutning.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

Nytt menighetsblad

Menighetsbladets julenummer 2017 er underveis fra trykkeriet. Det kommer i posten til alle medlemmer i menigheten, og det blir lagt ut og gjort tilgjengelig på disse hjemmesidene. Dette vil skje etter messen søndag 26. november.

Publisert i Informasjon

Gaver fra biskopen innviet

Ved den pontifikale messen 13. august 2017, der St. Maria menighets 25-årsjubileum ble markert, uttalte biskopen at han ønsket å gi menigheten en gave. Han hadde på forhånd ikke tatt med noen gave til dagen, men ønsket selv å se hva menigheten hadde størst behov for.

Biskopen fant raskt ut at menigheten ville ha glede av et finere prosesjonskors og et røkelseskar med større kapasitet.

I løpet av høsten har gavene kommet tilsendt til kirken. Den 19. november, på den 33. søndag i det alminnelige kirkeår, ble de to gavene utstilt og innviet med høytidelig velsignelse og vievannsstenking av sognepresten.

Det er et stort og funksjonelt røkelseskar vi har mottatt, og et prosesjonskors med et særdeles vakkert krusifiks i toppen. Menigheten takker biskopen varmt for de kostelige gavene og ser fram til å se begge deler i bruk. Prosesjonskorset ble brukt i messen allerede på innvielsesdagen, og røkelseskaret benyttes sannsynligvis søndagen etter, på Kristi Kongefest.

Hjertelig takk for gavene!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Adventshelg i kirken for barn og unge

Adventstiden nærmer seg, og de dyktige og driftige ungdommene i menigheten vil også i år lage et arrangement for barna i menigheten. Den 3. adventshelgen, bare en uke før jul, blir det aktiviteter for barn i alderen 8 – 14 år. Det blir mulig å være i kirken hele helgen – fra lørdag til søndag med overnatting, 16.-17. desember.

De unge i menigheten er organisert i foreningen LUKAS. Ledelsen i LUKAS har laget et skriv med informasjon og påmeldingsslipp. Klikk <HER> for å laste ned skrivet. Det kan fylles ut og leveres i forbindelse med katekese de nærmeste lørdagene eller fotograferes og sendes til den epostadressen som står på arket.

Vi ønsker barna og ungdommene alt godt med adventshelgen i kirken!

Det stemningsfulle bildet øverst ble tatt under adventshelgen i 2016.

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar